AIda Sa
AIda Sa
AIda Sa

AIda Sa

از سرریز حماقت هایت نترس کولی ! این تنها معنای توست