Esplora queste idee e molte altre!

‫تیله بازی‬‎

‫تیله بازی‬‎

‫تیله بازی‬‎

‫تیله بازی‬‎

کودکان در حال ساختن آدم برفی

کودکان در حال ساختن آدم برفی

این کهن ترین تخته  نرد پیدا شده در جهان است که  متعلق به شهرسوخته در  استان سیستان میباشد

این کهن ترین تخته نرد پیدا شده در جهان است که متعلق به شهرسوخته در استان سیستان میباشد

‫تیله بازی‬‎

‫تیله بازی‬‎

‫تیله بازی‬‎

‫تیله بازی‬‎

خاله بازی

خاله بازی

‫تیله بازی‬‎

‫تیله بازی‬‎

کهن ترین تخته  نرد پیدا شده در جهان متعلق به شهرسوخته در استان سیستان است.

کهن ترین تخته نرد پیدا شده در جهان متعلق به شهرسوخته در استان سیستان است.

Pinterest
Cerca