Edoardo

Edoardo

Savona. O quasi. / I dreamt of a drunk world. Maybe, someday, I'll get mine.