Lorenzo Raimondi

Lorenzo Raimondi

l'uocchio 'o padrone, ingrassa 'o cavallo