Laura Kallaikoi

Laura Kallaikoi

“I have forced myself to contradict myself in order to avoid conforming to my own taste."
Laura Kallaikoi