More ideas from kissxng
SNIPPITS AND SNAPPITS: SATURDAY ALTERNATIVE CARTOONS: POST ELECTION SPECIAL: NOVEMBER 12, 2016

We outnumber them so much! We have a voice! Our opinions matter! Be loud! Speak your mind!

Quá nhiều kỉ niệm trong đầu tôi  Những người tôi đã đi qua ( tôi đã bỏ đi ) Những người tôi cố giữ lại

Quá nhiều kỉ niệm trong đầu tôi Những người tôi đã đi qua ( tôi đã bỏ đi ) Những người tôi cố giữ lại