Gian Luigi Gatti

Gian Luigi Gatti

Perugia/Nogna / Diplomato Accademia Belle Arti "Pietro Vannucci" 1986 sez.Pittura. Vive a Perugia e Nogna (Italia).