شهر سوخته Archeologia Persia Mirabile

شهر سوخته Shahr_e_Sukhte Regione Sistan e Baluchestan dell'Iran
62 Pin319 Follower
چشم مصنوعیبرای نخستین بار در شهر سوخته یك چشم مصنوعی متعلق به 4800 سال پیش كشف شد. این چشم مصنوعی متعلق به زنی 25 تا 30ساله بوده که در یکی از گور های شهر سوخته مدفون شده بوده است.جمجمه زن صاحب چشم مصنوعی شهر سوخته چشم مصنوعی روی جمجمه او دیده می‏شود.

چشم مصنوعیبرای نخستین بار در شهر سوخته یك چشم مصنوعی متعلق به 4800 سال پیش كشف شد. این چشم مصنوعی متعلق به زنی 25 تا 30ساله بوده که در یکی از گور های شهر سوخته مدفون شده بوده است.جمجمه زن صاحب چشم مصنوعی شهر سوخته چشم مصنوعی روی جمجمه او دیده می‏شود.

چشم مصنوعیبرای نخستین بار در شهر سوخته یك چشم مصنوعی متعلق به 4800 سال پیش كشف شد. این چشم مصنوعی متعلق به زنی 25 تا 30ساله بوده که در یکی از گور های شهر سوخته مدفون شده بوده است.جمجمه زن صاحب چشم مصنوعی شهر سوخته چشم مصنوعی روی جمجمه او دیده می‏شود.

چشم مصنوعیبرای نخستین بار در شهر سوخته یك چشم مصنوعی متعلق به 4800 سال پیش كشف شد. این چشم مصنوعی متعلق به زنی 25 تا 30ساله بوده که در یکی از گور های شهر سوخته مدفون شده بوده است.جمجمه زن صاحب چشم مصنوعی شهر سوخته چشم مصنوعی روی جمجمه او دیده می‏شود.

Jiroft - Iran

Jiroft - Iran

Shahre Sukhte - شهر سوخته

Shahre Sukhte - شهر سوخته

Shahre Sukhte - شهر سوخته

Shahre Sukhte - شهر سوخته

Un mistero chiamata "Shahr_e_Sukhte" (città bruciata. رازی به نام شهر سوخته٬ استان سیستان و بلوچستان - ایران 5000 anni fa sorgeva una città, culla della civiltà nella regione Sistan e Baluchestan dell'Iran; un mistero ancora non risolto.

Un mistero chiamata "Shahr_e_Sukhte" (città bruciata. رازی به نام شهر سوخته٬ استان سیستان و بلوچستان - ایران 5000 anni fa sorgeva una città, culla della civiltà nella regione Sistan e Baluchestan dell'Iran; un mistero ancora non risolto.

Città archeologico di Shahr_e_Sukhte situata in regione Sistan in Iran

Città archeologico di Shahr_e_Sukhte situata in regione Sistan in Iran

تمدن ۵۰۰۰ساله شرق  ایران  http://parsiandej.ir/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-5000%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/

تمدن ۵۰۰۰ساله شرق ایران http://parsiandej.ir/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-5000%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/

چشم مصنوعیبرای نخستین بار در شهر سوخته یك چشم مصنوعی متعلق به 4800 سال پیش كشف شد. این چشم مصنوعی متعلق به زنی 25 تا 30ساله بوده که در یکی از گور های شهر سوخته مدفون شده بوده است.جمجمه زن صاحب چشم مصنوعی شهر سوخته چشم مصنوعی روی جمجمه او دیده می‏شود.

چشم مصنوعیبرای نخستین بار در شهر سوخته یك چشم مصنوعی متعلق به 4800 سال پیش كشف شد. این چشم مصنوعی متعلق به زنی 25 تا 30ساله بوده که در یکی از گور های شهر سوخته مدفون شده بوده است.جمجمه زن صاحب چشم مصنوعی شهر سوخته چشم مصنوعی روی جمجمه او دیده می‏شود.

چند نمونه سفال

چند نمونه سفال

Pinterest
Cerca