Enrica Borsatto

Enrica Borsatto

Bad taste creates many more millionaires than good taste.