- Yuki -
- Yuki -
- Yuki -

- Yuki -

Oh, wow. Fuck you.