Bboy Medit

Bboy Medit

Milano / Art, i love to think that everything i do is art...sometimes it's not, but, sometimes it's like that...
Bboy Medit