PoloMusealeAS Ascoli Satriano

PoloMusealeAS Ascoli Satriano

Ascoli Satriano (Fg) / Nel Polo Museale di Ascoli Satriano (Fg) si ammirano gli splendidi Grifoni policromi.